I Tolstrup A/S har vi valgt at fokusere på 3 af FN’s i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Således sikrer vi et fokuseret og troværdigt arbejde med de mål og delmål, hvor vi kan gøre den største forskel. Ambitionen er at bygge på med flere mål og delmål og derved bruge verdensmålene som løftestang for vores bæredygtige udvikling.
Verdensmål 4

Vi bidrager til at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Vi fokuserer særligt på delmål 4.5, idet vi uddanner lærlinge/elever samt efteruddanner medarbejdere. Vores arbejde med SDG 4 er fokuseret på at skabe en positiv effekt på opnåelse af verdensmålet.

Når vi investerer i medarbejderen i form af uddannelse, sker det alene på baggrund af vurderet potentiale og uden skelen til race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, køn, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.

Verdensmål 8

Vi tager et aktivt ansvar med at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle, med særligt fokus på delmål 8.5.

Vores arbejde med SDG 8 er fokuseret på at skabe en positiv effekt på opnåelse af verdensmålet. Vi bestræber os på, at flere fra kanten af arbejdsmarkedet bliver tilbudt anstændige jobs og får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorved vi bidrager til fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde.

Vi måler vores impact med følgende 3 KPI’er:

1. Samlet antal udsatte personer som har gennemført minimum 3 måneders praktik, uddannelse og/eller job (f.eks. praktik, uddannelse/opkvalificering, samt ansættelse med eller uden tilskud og støtte) i virksomheden i perioden. Akkumuleret antal personer (ikke årsværk).

2. Aktuelle samlede antal udsatte personer, som er tilknyttet virksomheden i minimum 12 måneder via praktik, uddannelse og/eller job. Antal personer (ikke årsværk) inden for den seneste måned (3-måneders fuldførelser i KPI1 også inkluderet når de har været i virksomheden 12 måneder. Midlertidige vinterhjemsendelser inkluderet).

3. Gennemsnit for de sidste 12 måneder af antal af nuværende eller tidligere udsatte personer i praktik, uddannelse og/eller job i virksomheden. Antal personer (ikke årsværk) (Udregnes som summen af antal marginaliserede personer pr. måned for de sidste 12 måneder / 12).

På sigt er det vores målsætning at vi i alt har giver 70 personer fra kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at prøve sig selv af i vores virksomhed, og vi forventer at nå dette i løbet af 2027.

Verdensmål 15

Gennem vores ekspertise inden for biodiversitet bidrager vi generelt til at beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Vi har særligt fokus på delmål 15.5, der omhandler begrænsning af forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

Vores arbejde med SDG 15 er fokuseret på at vi vil skabe en positiv effekt på opnåelse af verdensmålet, og løbende arbejder på at udvikle vores indsats. Vi hjælper hver dag vores kunder rundt i Danmark med at etablere arealer, hvor fokus er på øget biodiversitet, f.eks. ved at omlægge til blomstereng eller naturområde. Vi har derfor en ambition om at være blandt de førende i at kunne rådgive og tilbyde biodiversitetsvenlige løsninger hos alle vores gode kunder.